Se till att er förening får de bidrag ni har rätt till
Att orättvisan mellan flickidrott och pojkidrott är mycket stor är ingen nyhet. Men också ridsporten får bidrag även om de inte är lika stora som bidragen till t ex ishockey.
  Dessvärre går många ryttarföreningar miste om bidrag idag på grund av att de inte känner till alla bidrag de har rätt att söka. Stöd till undomsverksamheten varierar mellan kommunerna i landet, men bidrag från SISU och Lokalt aktivitetsstöd får alla oavsett vilken kommun man bor i.

Mattias sköter om ponnyn Valle.
Foto: EVA ETERNELL HAGEN

Åldersgränsen är sju år för att få lokalt aktivitetsstöd. Här är Martin, Mattias och Victor inne hos Valle.

Foto: EVA ETERNELL HAGEN
  Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund - SISU - ger bidrag till utbildning och kultur. Studieverksamheten är basen i SISU's verksamhet precis som för alla andra studieförbund. Förutom studiecirkelbidrag ger SISU ut även kulturbidrag som föreningarna kan söka för arrangemang som ligger utanför den vanliga verksamheten.
  Många av föreningens aktiviteter kan drivas i form av studiecirkel. Som ett exempel kan tas att en förening tänker utbilda ryttare som tävlar att de måste klara ett "Grönt Kort". Deltagarna delas upp i grupper med sex personer i varje grupp samt en cirkelledare. Varje grupp träffas sedan fem gånger med tre studietimmar per gång. Studiecirkelbidraget täcker sedan alla studiematerialkostnader för alla deltagare.
  Enligt riktlinjerna för SISU's studiecirkelverksamhet ska en studiecirkel bedrivas på följande sätt:

Cirkelledaren
  Cirkelledaren har en nyckelroll för cirkelns arbete.
  Cirkelledaren skall vara godkänd av föreningen och SISU.

Gruppen
  Studierna läggs upp så att en god inlärningssituation skapas och att demokratiska arbetsformer råder.
  Delaktighet, engagemang och trygghet i gruppen är nyckelord för studiecirkelarbetet.
Grupper om 7-8 deltagare skapar bäst förutsättningar för detta.
   Gruppen kan bestå av minst 3 och högst 20 deltagare.

Studiematerialet
  Samtliga deltagare skall ha till studiematerial.

Plan - Arbetsrätt
  För studiecirkelarbetet skall det finnas en godkänd studieplan eller en egen producerad arbetsplan, som godkännes av SISU.

Fackman - Studiebesök - Samverkan
  Fackmannamedverkan, studiebesök och samverkan med en annan cirkel är en viktig del för att tillföra värdefull kompetens och kunskap till cirkelns arbete.
  Merparten av tiden skall dock utgöra cirkelns arbete (mer än 50%).

Teori - Praktik
  Idrottsträning, tävling och sammanträde kan ej ingå i studiecirkelarbetet.
  Teori och praktik bör ingå på ett naturligt sätt i cirkelarbetet. Är praktiken att hänföra till inlärningsmomenter, skall densamma ingå i studiecirkelarbetet.
  Cirkeln skall till form och innehåll skilja sig från kurs eller traditionell skolundervisning.

Ålder
  Ämne och arbetsform påverkar åldersgränsen för deltagande i studiecirklar.
  Deltagare under 14 år skall redovisas på närvaroblanketten.

Omfattning
  Cirkeln skall träffas minst 3 gånger fördelat på minst 3 veckor.
  Minsta antalet studietimmar totalt för en cirkel är 3. En studietimme = 45 min.

Kultur
  Dokumentation av idrottshistoria, utställningar, inlärning inför revyer hänförs hit.
  Arbetet skall bedrivas enligt en av SISU godkänd plan. Kontakta SISU för information."
   Anmälningslista för studiecirkel får man hos SISU.

Inte bara klassisk musik
  Kultur är långt mer än galleriutsällningar och klassisk musik. Många aktiviteter inom föreningen som man inte har tänkt på räknas som kultur. Klubbar kan söka kulturstöd klubbträffar, årsmöten, föräldra- eller ungdomskvällar, Luciatåg, filmvisningar, föreläsningar och klubbutställningar.
  För att få kulturbidrag skall det vara någonting som alla klubbmedlemmar kan ta del av såsom utställningar, temakvällar, teater, bildvisningar etc. Kulturen kan antingen vara producerande, t ex en grupp ungdomar som planerar Luciatåg till häst, eller konsumerande kultur, dvs ett arrangemang som klubben köper in.
  Ansökan som kulturbidrag från SISU skall sändas in senast 14 dagar innan arrangemanget. Kulturbidraget är maximalt 1.500 kronor per arrangemang. Ansökningsblankett tillhandahålles av SISU.

Bidrag för ungdomar
  Alla klubbar är anslutna direkt till Svenska Ridsportförbundet eller indirekt dit genom en annan idrotts- eller ungdomsorganinsation kan söka Lokalt aktivitetsstöd. Detta bidrag gäller endast för ungdomar i åldern 7 till 25 år. Denna åldersgräns kan emellertid variera något från kommun till kommun. Lokalt aktivitetsstöd ("LOK") består dels av ett statligt bidrag och dels av ett kommunalt bidrag. Den statliga åldersgränsen är alltid 7 till 25 år.
  LOK-stödet skall redovisas två gånger per år. Det statliga bidraget skall redovisas till Distriktsidrottsförbundet den 1 juni och den 1 december varje år. Det kommunala bidraget skall redovisas till kommunens fritidsnämnd antingen samma datum som för det statliga eller den 30 juni och den 31 december. Ta reda på vilket datum som gäller för din kommun! Redovisningarna skall skickas till Distriktidrottsförbundet och kommunens fritidsnämnd. Det är också hos dem man får blanketter att fylla i.
  För att räknas som en bidragsberättigad aktivitet är det vissa krav som måste uppfyllas. Det måste vara minst tre deltagare i åldern 7-25 år där även ledaren får räknas som bidragsberättigad om denne har åldern inne för det. Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter men får hålla på hur länge som helst. Vid alla sammankomster ska närvarokort föras av gruppledaren eller biträdande gruppledare. Ledaren ska kunna intyga att uppgifterna är riktiga.
  Vid tävlingar kan man söka bidrag för varje lag eller deltagare som en grupp av föreningen under förutsättning att övriga villkor uppfylls. Detta gäller då bara de egna föreningsmedlemmarna som deltar i tävlingen. Det går inte att få bidrag till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis loppmarknader, danser och bingo.

Glöm inte samlingen
  I anvisningarna för det statliga lokala aktivitetsstödet kan man läsa att "En gemensam samling med någon form av instruktion el dyligt skall ske " samt att " En gemensam avslutning skall förekomma". Jag har sett många stall där listorna för Lokalt aktivitetsstöd hängt uppe på anslagstavlan eller på stallväggen så att de personer med rätt ålder inne kan fylla i ett streck när de kommer. Om det kommer ut någon kontrollant och upptäcker att sådant förekommer drar de in bidraget för föreningen och föreningen får inte tillbaka bidraget även om reglerna sedan följs.
  Kontrollera med Din förening så att Ni inte går miste om några bidrag. Och lycka till med alla aktiviteter!

Eva Eternell Hagen