Häst i trafiken
Hej Andreas. Jag har funderat på vem som är ansvarig för skada som kan uppkomma när jag rider på väg och min häst blir skrämd av en bil.
Malin

Svar: Jag har märkt att det råder stor osäkerhet bland många om hur en ryttare skall uppfattas i trafiken. Enligt lagen utgör ett ridekipage ett fordon. Reglerna i vägtrafikkungörelsen gäller i tillämpliga delar för den som framför en häst i trafik. Ryttaren har liksom bilföraren att iaktta och följa allmänna trafikregler och anvisningar.
   Ryttaren skall framföra sitt ekipage på körbanan om inte särskild ridbana finns anordnad. Cykelväg eller trottoar får inte användas. De ridande skall i möjligaste mån hålla sig så långt som möjligt till höger i körbanan.
   Andra förare av fordon, som tex bil- eller motorcykelförare, har att vara särskilt aktsamma när de möter ett ridekipage i trafik. De har en skyldighet vid omkörning att försäkra sig om att såväl häst och ryttare upptäcker dem. För att uppmärksamma hästekipaget på förbikörning bör man då inte använda sig av signalhorn eller andra höga ljudsignaler om kan göra hästen orolig.
   I den mån en häst blir skrämd i samband med att den är i trafik och detta leder till skada kan skadeståndsansvar uppkomma. Skada kan uppkomma på såväl person som bil och häst. I den mån skada uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon regleras ersättningsfrågorna i trafikskadelagen. Personskada i följd av trafik med motordrivet fordon ersättes alltid och helt oberoende av om det förekommit vållande från förarens sida eller inte. I motsvarande mån gäller rätten till ersättning vid sakskada på sådan egendom som inte är motordrivet fordon i trafik eller befordras med det - dvs tex en som blir påkörd av motorfordon. Då utgår liksom vid personskada ersättning ur fordonets försäkring oberoende av vållande på bilistens sida.
   Emellertid kan det bli aktuellt med en jämkning av ersättningen i de fall den skadelidande ryttaren är medvållande till skadan. Till grund för en sådan bedömning torde i första hand vara det förhållande om ryttaren följt gällande trafikregler och anvisningar. En ryttare som tex rider på fel sida av vägen eller korsar densamma på sätt som strider mot lokala trafikanvisningar kan få sin ersättning jämkad på grund av medvållande. Likaså kan ryttaren enligt allmänna skadeståndsregler under sådana förhållanden bli ansvarig mot bilföraren för skada som han genom oaktsamhet tillfogar bilen.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: ah@ub-law.se