Hästen skadades vid leveransen
Före några veckor sedan köpte jag en häst av en privatperson som stod uppställd hos denne. Vi hade kommit överens om att jag själv skulle hämta hästen i samband med köpet. Efter att avtalet var ingått och betalning skett skulle säljaren och jag lasta in hästen i släpet. I samband ilastningen blev hästen rädd och skadades allvarligt. Är jag skyldig att betala priset även fast hästen blev skadad?
  
Med vänliga hälsningar
Katja
Svar: Säljaren svarar för fel som förelegat innan hästen är avlämnad. Vid själva avlämnandet går ansvaret eller den sk risken för hästen över på köparen. Detta innebär att köparen också måste betala köpeskillingen för hästen även om den blir skadad tex genom en olyckshändelse efter överlämnandet. Det blir självklart ett problem när hästen skadas i samband med själva ilastningen. I de fall köparen hämtar hästen hos säljaren anses emellertid enligt praxis risken övergå på köparen när hästens sista ben går in på transportfordonet. Skulle hästen sålunda bli skadad innan så skett skall ansvaret för skada på hästen vila på säljaren.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: ah@ub-law.se