Ridning på annans mark
Vad gäller för ridning på annans mark?
Ola Nilsson

Svar: I Sverige gäller allemansrätten som numera är inskriven i Naturvårdslagen. Allemansrätten kan beskrivas som en rätt att i viss utsträckning fritt röra sig över annans mark under förutsättning att markägaren inte utsätts för olägenhet eller skada. Det åligger den som vistas i naturen att visa hänsyn och varsamhet.
   Eftersom allt flera människor utnyttjar naturen blir markslitage och skadegörelse en betydelsefull börda för markägaren. Ridning innebär en extra markslitage. Det är därför väsentligt att hästägare visar extra stor hänsyn när denne är ute i naturen med sin häst. Om det kan medföra skada på marken måste den befrias från ridning. Ryttaren måste också ta hänsyn till hemfridsintresset. Bägge dessa principer innebär att tomt, plantering samt annan äga som kan skadas inte får utnyttjas vid ridning.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: ah@ub-law.se