HÄSTFRÅGOR
Gäller hyreslagen vid hyra av stallplats?
Hej Andreas,
   Jag undrar under om hyreslagens regler är tillämplig vid hyra av stallplats för häst?
Från Marinette
Svar: Detta är en vanligt förekommande fråga som jag erhållit flera gånger under mina verksamma år som advokat och juridisk rådgivare.
   12 kapitlet jordabalken, populärt kallat hyreslagen, fick sitt principiella innehåll 1968. En del regler har dock sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Enligt 12 kap. 1 (section) första stycket jordabalken gäller hyreslagen hyresavtal "avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning". Saknas något av de nödvändiga kriterierna i ett avtal utgör avtalet inte något hyresavtal. Hyra av stallplats inryms i och för sig under den givna definitionen av hyresavtal. Ett avtal som innefattar en sådan upplåtelse kan emellertid, trots beskrivningens innehåll, i flera fall vara att hänföra till annat än hyra. Detta kan inträffa, när upplåtelsen ingår endast som ett underordnat moment i det avtal genom vilket upplåtelsen har skett att avtalet rimligen inte kan vara att hänföra under hyreslagstiftningen. Det saknar i sig betydelse hur parterna betecknat avtalet. Avgörande är det faktiska innehållet.
   Upplåtelse av stallplats är i regel förenat med skötsel av hästen. I avtalet ingår som oftast dels tillsyn av hästen, innefattande en vårdplikt, och dels andra tjänster såsom tillhandahållande av vatten och mockning. Själva hyresförhållandet får därvid en underordnad karaktär varför hyreslagen normalt inte är tillämplig på upplåtelseavtalet. I den mån emellertid "hyresavtalet" inte har inslag av skötsel utan endast innehåller ingredienser av hyra torde hyreslagen vara tillämplig.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se