HÄSTFRÅGOR
Sålde hästen i befintligt skick
  Vid mitt hästköp hade säljaren fört in en bestämmelse i kontraktet att hästen såldes i befintligt skick. Efter köpet upptäckte jag att den hade s.k. kroniskt fång. Säljaren har medgivit att han kände till att detta fel fanns redan innan köpet, men gör gällande att jag inte kan åberopa detta som fel eftersom hästen är såld i befintligt skick. Vad gäller egentligen?
Bästa hälsningar
Mona Fagerström
Svar: Inte så sällan säljs en vara under förbehållet befintligt skick. Syftet är att säljaren vill friskriva sig från ansvar för faktiska fel i den sålda egendomen. Avlämnandet sker alltså av varan som den är. Det är en vanlig uppfattning bland lekmän att förbehållet befintligt skick fritar säljaren helt från felansvar. Uppfattningen är emellertid inte korrekt. I den nya köplagen definieras vad som gäller när en vara säljs under ett sådant förbehåll. Där anges att varan skall anses vara felaktig även om den säljs i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll om
1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.
   Säljaren bär sålunda ett uppgiftsansvar för hästens egenskaper eller användning även när villkoret befintligt skick används. Ansvaret omfattar dels uppgifter som lämnats före köpet (se punkten 1), dels underlåtenhet att lämna för köparen väsentliga uppgifter i aktuellt hänseende (se punkten 2). Uppgiftsansvaret förutsätter i bägge fallen att de lämnade eller utelämnade uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet.
   Slutligen bär säljaren ett ansvar om hästen avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (se punkten 3). Användningen av uttrycket med fog markerar att det är fråga om en objektiv bedömning. Vidare gäller ett väsentlighetskrav. I bedömningen av om hästen är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta skall i första hand hästens pris beaktas och därefter omständigheterna i övrigt.
   Säljaren har i detta fall känt till att hästen hade kroniskt fång. Han har dock underlåtit att upplysa Dig om förhållandet. Uppgifterna får anses vara väsentliga för bedömningen av hästens egenskap eller användning och kan antas ha inverkat på Din vilja att ingå köpet. Därvid föreligger i princip också möjlighet att göra gällande fel oaktat förbehållet befintligt skick.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se