HÄSTFRÅGOR
Lösa benbitar - kan jag häva köpet?
  Jag köpte en häst för sex månader sedan. Det var mitt företag som stod som köpare på kontraktet och jag skulle använda den som ridhäst. Säljaren uppmanade mig att veterinärundersöka hästen innan köpet. Eftersom min sambo är veterinär tyckte jag emellertid att det räckte att provrida den. Hästen var verkligen underbar att rida. När jag emellertid var ute och red för några dagar sedan märkte jag att hästen var aningen halt på ena foten. Min sambo undersökte hästen närmare. Vi kunde konstatera efter röntgen att hästen var behäftad med lösa benbitar (osteochondros). Vad krävs för att jag kan lämna tillbaka hästen och be om att köpet går åter?
Från Anna
Svar: Säljaren svarar för sådana fel som förelegat vid tidpunkten innan risken för hästen övergått på köparen. Har parterna inte avtalat om annat övergår risken på köparen enligt huvudregeln när han vid hämtningsköp tagit hand om varan, vid platsköp när varan överlämnats till honom och vid distansköp när den överlämnas till självständig transportör. Har felet uppkommit efter riskövergången kan det inte göras gällande mot säljaren. Köparen kan inte heller göra gällande fel som han känt till eller bort upptäcka vid undersökning av hästen innan köpet. Har köparen undersökt hästen före köpet eller har han trots uppmaning från säljaren underlåtit att undersöka hästen, avskärs köparens möjligheter att göra gällande sådana fel som köparen borde ha märkt. Här har man att väga in hur långtgående undersökningen varit eller borde ha varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökning upptäcka felet. Köparen har också att visa att det symptom som åberopas som fel (i detta fall lösa benbitar) är att betrakta som fel i rättslig bemärkelse. Härvid får i första hand utgångspunkten bli vad parterna avtalat om eller till vilket ändamål hästen skall användas eller om hästen avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Har parterna inte avtalat om att hästen skall vara fri från lösa benbitar och är det inte visat att förekomsten av dessa påverkar hästens förmåga att vara ridhäst, är det inte heller säkert att de kan göras gällande om fel. Slutligen bör uppmärksammas att säljaren även har en reklamationsplikt. En reklamation kan vara muntlig eller skriftlig. Det krav som emellertid ställs på reklamationen är att köparen anger det fel som han önskar göra gällande och att reklamationen sker inom skälig tid. Vad som är skälig tid får bedömas från fall till fall. Är köparen exempelvis en näringsidkare skall reklamation ske omgående. Tidsfristen räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet eller från det att köparen borde ha märkt felet. Bedömningen av sistnämnda förhållande är beroende av undersökningsplikten. En underlåtelse från köparens sida att undersöka hästen kan just medföra att köparen inte anses ha reklamerat i tid (jfr uttrycket borde ha märkt felet).
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se