HÄSTFRÅGOR 1999-08-10
Allemansrätten vid ridning på privat mark
Hej!
   Jag undrar hur det är med ridning och allemansrätten. Jag har problem med en ryttare som rider på privat mark och hävdar att allemansrätten gäller då. Kan det verkligen vara så?
Med vänlig hälsning
Kristina

Svar: I Sverige gäller allemansrätten. Den kan beskrivas som en rätt att i viss utsträckning fritt få röra sig över annans mark under förutsättning att markägaren inte utsätts för olägenhet eller skada. Ur markägarens perspektiv innebär sålunda allemansrätten en inskränkning av hans äganderätt eftersom han måste tåla att andra nyttjar hans mark utan att han har någon rätt till ersättning. Det åligger emellertid den som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen att visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den Eftersom frekvent ridning kan innebära stor markslitage blir ridning ofta ett stort problem för markägaren. Det är därför väsentligt att hästägare visar extra stor hänsyn när denne är ute i naturen med sin häst. Mark som kan skadas skall inte utsättas för ridning.
  Ryttaren måste också ta hänsyn till hemfridsintresset. Vid bedömning av frågan om allmänheten ger fritt tillträde till ett område gör man en avvägning mellan ena sidan markägarens intresse av hemfrid och andra sidan allemansrättens krav på allmänhetens rörelsefrihet i naturen Markägarens hemfridszon närmast kring fastighetens bostadshus som brukar betecknas som tomt är undantaget från allmänhetens fria tillträde. Ridning på annans tomt får inte ske utan tillstånd.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se