Ridning på annans mark
Min dotter och hennes tre kamrater var ute och red. De träffade en man som upplyste dom om att de inte fick rida på hans mark. De bröt mot lagen som han utryckte det. Min fråga är vad som gäller vid ridning på annans mark?
Med vänlig hälsning Marie
Svar: Rätten att röra sig över annans mark regleras genom allemansrätten. Allemansrätten är inskriven i Naturvårdslagen men dess omfattning är inte definierad i någon författning. Allemansrätten är till sin grund främst en sedvanerätt och kan beskrivas som en rätt att i viss utsträckning fritt röra sig över annans mark under förutsättning att markägaren inte utsätts för nämnvärd olägenhet eller skada. Ur markägarens perspektiv innebär allemansrätten en inskränkning av hans äganderätt i så måtto att han måste tåla att andra uppehåller sig på och i viss utsträckning nyttjar hans mark utan att han har någon rätt till ersättning. .Markslitage och skadegörelse kan sålunda bli en betydelsefull börda för markägaren. Ridning innebär också ofta kraftig markslitage. Hästägare bör därför visa extra stor hänsyn när denne är ute i naturen med sin häst. I den mån ridningen kan innebära skada på marken bör den inte utsättas för ridning. Ryttaren måste ta hänsyn till hemfridsintresset. Tomt, plantering samt annan äga som kan skadas får absolut inte utnyttjas vid ridning.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se