Ångervecka vid hästköp?
Andreas!
   För ett tag sedan sålde jag min häst. Tre dagar efter att köpet var klart ville köparen lämna tillbaka hästen och få tillbaka vad han betalat. Köparen påstod att han hade rätt till detta enligt lag eftersom ”ångerveckan” gäller. Är detta riktigt?
Undrande säljare, Victoria Hansson

Svar: Svar; Det är förvånansvärt många hästägare som är av uppfattningen att det vid hästköp skulle föreligga en allmän rätt att ångra köpet och återlämna hästen om det sker inom viss tid. Grundförutsättningen är att avtalet är bindande - pacta sunt servanda. Någon lagstadgad ångervecka vid hästköp föreligger inte enligt svensk rätt. Inte heller i övrigt finns någon allomfattande rätt för köparen att inom viss tid frånträda ett hästköp. Den s k ångerveckan kan endast bli aktuell vid sådan försäljning som sker enlig hemförsäljningslagen. Denna lag tillämpas i huvudsak då näringsidkare yrkesmässigt säljer lös egendom eller utför tjänster till konsumenter för företrädesvis enskilt bruk och om avtalet ingås vid hembesök eller vid telefonsamtal som utgör led i försäljningen.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se