HÄSTFRÅGOR 1999-01-12
Häst på foder skadades
Hejsan.
  Jag hade min häst hos en fodervärd under sommaren. När hästen stod uppställd i en hage tog den sig genom staketet och blev påkörd av en bil. Hästen blev såpass skadad att den fick gå till slakt. Vi har inga avtal som reglerar ansvaret mellan oss. Vilken möjlighet har jag att kräva ersättning av fodervärden för hästen.
Bästa hälsningar från Mona Svensson

Svar: Den som har hand om annan persons häst, exempelvis en fodervärd, ansvarar gentemot hästägaren för skada som uppkommer på hästen. En förutsättning för ansvaret är emellertid att skadan orsakas av oaktsamhet hos ”fordervärden”. Skulle skadan uppkomma genom ren olyckshändelse föreligger enligt huvudprincipen inget skadeståndsgrundande ansvar. Den som har hand om annans egendom har ett sk presumtionsansvar för sådana skador som uppkommer på egendomen. Detta innebär att han, för att gå fri från skyldigheten att utge skadestånd, måste bevisa att skadan inte uppkommit genom att han förfarit oaktsamt. Konstruktionen beror på att den som har saken i sin vård lättare kan visa vad skadan berott på.
  Har fordervärden förvarat hästen på bristande vis t ex genom att stängslet runt hagen inte varit av normalt tillfredsställande slag för beteshage för hästar och detta orsakat att hästen brutit sig ut, föreligger grund för att rikta skadeståndsanspråk gentemot honom för den skada som du åsamkats. Fodervärden måste därvid visa att han inte varit försumlig. Det blir naturligtvis en helt annan situation om presumtionsansvaret inte anses tillämpligt eftersom du då måste visa att det föreligger culpa hos fodervärden.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se