HÄSTFRÅGOR 1998-11-30
Hästen orsakar skada
Hejsan!
   Jag undrar om jag kan jag bli skadeståndsskyldig om min häst är på bete och bryter sig genom stängslet och går in på annans mark och orsakar skada på tex växter eller dylikt.
Hälsningar Lars-Göran
Svar: I förevarande situation torde ett sk strikt ansvar gälla för hästägaren - dvs ansvar oavsett om hästägaren varit vårdslös eller inte. Skadeståndsansvaret regleras i lagen från 1937 om ägofred som ålägger ägare och innehavare av hemdjur vissa skyldigheter i syfte att skydda annans mark från skador. Med hemdjur avses hästar, nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä. Lagen ålägger djurägaren eller djurinnehavaren skyldighet att hålla sådan tillsyn över djuren att de inte olovligen kommer in på annans ägor. För skada som djuren orsakar på någon annans ägor är djurägaren eller djurinnehavaren strikt skadeståndsansvariga.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se