HÄSTFRÅGOR
Ansvar när häst sparkade barn

   Jag arbetar på fritidshem och har hand om barn på dagarna. Barnen är i regel ute tillsammans med oss på dagarna och ofta besöker vi djur. Vilket ansvar gäller om barn som är under tillsyn av vuxen blir skadad av ett djur?
Med vänlig hälsning
Kommunanställd

Svar: Hästar och andra djur är ett trevligt fritidsnöje. Dock skall man hålla i minnet att det aldrig är riskfritt att umgås med hästar och andra djur. Ibland kan det hända olyckor som kan får stora konsekvenser. När barn är i djurmiljö är det därför min uppfattning att det alltid bör ske under noggrann tillsyn av vuxen.
   För inte så länge sedan ramlade min son av vår häst i samband med hoppning och genom olyckshändelse fick han en spark i huvudet av hästen. Det hela var självklart en mycket otäck upplevelse. Det slutade dock väl tack vare ordentlig skyddsutrustning i form av hjälm och säkerhetsväst och en väldigt bra fungerande sjukvårdsapparat som med helikopter snabbt tog honom och mig till Karolinska Sjukhuset.
   Efter olyckan hade jag anledning att fundera över skadeståndsfrågor som kan uppkomma i samband med bristande tillsyn. Jag har tagit del av ett nyligen avgjort mål från Borås tingsrätt. Det berörde en treårig pojke som blev sparkade i ansiktet av en häst under en utflykt med ett kommunalt daghem. Pojken stämde in kommunen och yrkade att domstolen skulle fastställa att kommunen var skadeståndsskyldig för den skada han hade drabbats av.
   För att skadeståndsskyldighet skall uppkomma krävs att skadan vållats antigen avsiktligen eller genom ett vårdslöst handlande. Vad som är vårdslöst får bedömas från fall till fall. Den grundläggande frågan vid vårdslöshetsbedömningen är om den vållande borde ha handlat på annat sätt. Vid denna bedömning kan ett stort antal olika omständigheter beaktas. Man brukar ta hänsyn till risken för skada, den sannolika skadans storlek samt möjligheterna att undvika skada.
   Domstolen konstaterade att det får anses åvila daghemspersonalen vid fritidsaktiviteter att utöva tillsyn över barnen i samma omfattning som en vårdnadshavare skall göra. Ett umgänge eller kontakt med olika djur som hundar, katter eller hästar ingår i ett barns naturliga utveckling. Barn måste självklart också få klappa hästar under omedelbar uppsikt av vuxna. Dock måste vid alla sådana kontakter barnets ålder och erfarenhet beaktas och kravet på tillsyn vägas mot hur allvarliga skador som barnet kan få om en olycka skulle inträffa.
   Tingsrätten anser att man generellt kan säga att ett möte mellan en grupp förskolebarn och hästar alltid är en riskfylld situation som kräver tillsyn. Då pojken bara var tre år gammal måste det ha ålegat lärarna att dessutom ha särskild tillsyn över honom vid eventuella kontakter med hästar. När hästarna hade funnits i direkt anslutning till barngruppen hade dock ingen av lärarna haft uppsikt över den lille pojken. Härigenom fullgjorde inte personalen den tillsyn som de borde ha gjort. Underlåtelsen ansågs vara ett vårdslöst beteende som medfört att pojken skadades. Kommunen blev därför skadeståndsskyldig för den skada som pojken drabbades av till följd av hästsparken.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se