HÄSTFRÅGOR
Innehållet i en reklamation

   När man är missnöjd med ett köp av häst skall man reklamera inom skälig tid från det man upptäckt felet. Jag undrar vilka krav som ställs på innehållet i en reklamation?
Hälsningar
Jossan

Svar: Det finns inget särskilt formkrav för en reklamation. Den kan vara muntlig eller skriftlig. För att undvika diskussioner om vad reklamationen innehöll eller när den framfördes, bör man dock alltid reklamera skriftligen. Har man exempelvis först reklamerat muntligen är det klokt att följa upp med en skriftlig reklamation.
   När det gäller reklamationens innehåll måste det klart framgå att det är ett fel som köparen vill göra gällande. Köparen kan inte endast i allmänna ordalag framföra klagomål på hästen som t ex att den inte motsvarar hans förväntningar eller att han inte känner sig nöjd.
   I många fall har dock inte köparen den kunskap som krävs för att precisera vad felet består i. Det anses då tillräckligt att han i vart fall meddelar hur felet visar sig genom t ex ange att hästen haltar i visst sammanhang eller att den inte går att sko. Det viktigaste är att säljaren skall få klart för sig vari felet huvudsakligen består och hur det visar sig. Det krävs således ingen veterinär redogörelse för felet eller någon detaljerad beskrivning av felets egenskaper. Det är nog med att man anger på vilket sätt hästen inte fungerar. Enligt äldre rättspraxis är det dock inte tillräckligt att köparen förklarar att varan är ”allt annat än kontraktsenlig” för att en reklamation skall anses ha skett. En sådan reklamation bedömdes vara alldeles för vagt utformad.
   Är det fråga om flera fel måste köparen uppfylla kravet på reklamationens precision när det gäller varje fel som han vill reklamera. Det räcker inte med att han reklamerar korrekt avseende ett fel för att han även skall anses ha reklamerat andra fel.
   Köparen behöver dock inte i samband med den första reklamationen precisera vilken påföljd han vill göra gällande på grund av felet. Det räcker med en sk neutral reklamation som uppfyller vad jag beskrivit ovan. Köparen kan senare precisera den eller de påföljder han vill göra gällande, om han inte är beredd att göra det redan i samband med reklamationen. Vill köparen exempelvis rikta skadeståndsanspråk eller kräva prisavdrag, kan han göra det efter det att säljaren talat om för honom vad han avser att vidta för åtgärder för att avhjälpa felet.
   Skälet till att man inte godtar allmänt hållna klagomål är just att syftet med en reklamation är att säljaren genom köparens meddelande åtminstone måste kunna bedöma vilka åtgärder som kan bli aktuella för att undersöka och avhjälpa felet.
   Ett exempel på när en reklamation har ansetts vara för vagt utformad är när en hästuppfödare skulle reklamera foderbalar som angripits av mögel. Hästuppfödaren menade att det förelåg ett fel eftersom säljaren hade gjort en oriktig inplastning av balarna. Domstolarna höll med hästuppfödaren om att det var fel i varan då balarna inte hade varit levererade med tillräckligt antal lager plast. Detta förhållande hade utgjort orsaken till att innehållet i balarna hade möglat. Däremot ansågs hästuppfödarens uttalande när han skulle reklamera vara för allmänt hållna för att det skall kunna uppfattas som en reklamation. Att ange att "det finns skäl att tro att balarna var felaktiga" var inte tillräckligt för att uppfylla kravet på innehållet i en reklamation. Eftersom hästuppfödaren inte reklamerat korrekt förlorade han målet mot säljaren.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se