HÄSTFRÅGOR
Vem skall betala veterinären?

   I samband med köp av häst har vi låtit undersöka hästen av veterinär för att får kartlagt om hästen hade några fel. Jag undrar dock om det är köparen eller säljaren som skall betala veterinären för kostnaden.
Anna

Svar: Det är inte sällan som parter vid köp av häst är oense om vem av dem som skall betala veterinären för den undersökning som äger rum vid köpet. Enligt min uppfattning är det alltid beställaren av veterinärtjänsten som har det yttersta ansvaret mot veterinären. Men ibland kan parterna mena att de inbördes har kommit överens om annat.
   I ett nyligen meddelat domstolsavgörande kom just den aktuella frågan upp och det som domstolen skulle pröva var om det var säljaren eller köparen som skulle för betala veterinärundersökningen.
   Köparen och Säljaren upprättade ett köpekontrakt som undertecknades av bägge parter. De kom samtidigt överens om att hästen skulle undersökas av veterinär. I avtalet bestämdes det att beroende av resultatet av denna undersökning skulle Köparen ha rätt att häva köpet och få tillbaka den handpenning som betalats till Säljaren. Hästen kom att undersökas genom veterinärbesiktning och röntgen avseende spattförändringar. Veterinärbesiktningen visade inga anmärkningar på hästen. I ett röntgenutlåtande uttalade dock veterinären att hästen hade smala ledspringor i mellersta och nedre glidlederna. Veterinären gjorde bedömningen att hästen löpte risk att drabbas av spatt.
   Köparen åberopade röntgenutlåtandet och ville häva köpet. Säljaren accepterade att köpet gick tillbaka och betalade tillbaka handpenningen med avdrag för kostnaden för veterinärundersökningen. Köparen krävde att då att även resterande del av handpenningen skulle betalas tillbaka och stämde in säljaren inför domstol.
   Domstolen började med att konstatera att parterna var eniga om att hästen godkändes vid veterinärbesiktningen, men att veterinären vid röntgen upptäckte den aktuella defekten. Frågan var i första hand om köparen då ägt häva köpeavtalet. Av avtalets ordalydelse framgår att köparen har rätt att häva köpet om hästen inte godkänns vid veterinärbesiktningen och spattröntgen. Detta kan enligt domstolen inte uppfattas annorlunda än att hävningsrätt endast föreligger i det fall då hästen varken godkänns vid besiktningen eller vid röntgen. Eftersom hästen hade godkänts vid besiktning förelåg ingen hävningsrätt enligt domstolen. Dock hade säljaren accepterat att köparen inte ville fullfölja köpet. Frågeställningen var om köparen även hade rätt att få tillbaka hela handpenningen utan avdrag för veterinärbesiktningen.
   Parterna hade inte överhuvudtaget inför avtalet diskuterat vem som skulle betala för veterinärbesiktningen och frågan reglerades inte heller i kontraktet. Köparen påstod i målet att det var kutym vid hästköp att säljaren skall stå för denna kostnad, eftersom det ligger i säljarens intresse att visa att hästen är frisk. Säljaren menade tvärtom och gjorde gällande att veterinärbesiktningen skedde i köparens intresse eftersom det är köparen som vill försäkra sig om att hästen är frisk.
   Domstolen ansåg det inte var visat i målet att det fanns någon kutym som innebär att säljaren skall stå för veterinärkostnaderna. Eftersom köparen inte hade rätt att häva köpeavtalet ansåg domstolen att det inte heller förelåg skäl att låta säljaren stå för kostnaden för besiktningen.
   Som framgår av avgörandet finns det anledning att klart och tydligt skriva in i köpeavtalet om det är köparen eller säljaren som skall ansvara för den kostnad som en veterinärundersökning medför. På så sätt kan man på ett enkelt sätt undvika onödiga tvister.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se