HÄSTFRÅGOR
Gäller köplagen eller konsumentköplagen vid hästköp?

   Hej!
   Jag skall köpa en häst och undrar om det är köplagen eller konsumentköplagen som gäller för köpet?
Gunilla

Svar: Den köprättsliga lagstiftningen i Sverige består i huvudsak av köplagen och konsumentköplagen. Det kan emellertid vara av stor betydelse vilken köprättslig lagstiftning som är tillämplig vid ett hästköp eftersom konsumentköplagen innehåller konsumentskyddande regler som är till fördel för köparen och som inte kan avtalas bort till köparens nackdel. Köplagen är tillämplig på hästköp mellan näringsidkare i deras rörelse eller mellan privatpersoner eller vid köp av näringsidkare från privatperson. Konsumentköplagen äger tillämpning när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer häst till privatperson (konsument) i huvudsak för privatpersonens enskilda användning.
   Vid ett tvistemål inför domstol är det inte ovanligt att parterna även tvistar om vilken köprättslig lagstiftning som skall tillämpas på köpet. Nedan skall jag återge en sådan tvist;
   Tvisten hade sitt ursprung i att en person sålde en häst efter att han upphört med sin yrkesmässiga hästverksamhet. Hästen hade överlappande tornutskott - sk kissing spines - som köparen ansåg utgöra ett väsentligt och dolt fel. Frågan var då om felet skulle bedömas efter köplagen eller konsumentköplagen.
   Det var en kvinna som köpte hästen åt sin dotter för 85 000 kronor. Hästen var avsedd att användas till dressyr. Redan några dagar efter köpet uppräcktes att hästen hade så ont i ryggen att det inte gick att rida på den. Efter att antal veterinära undersökningar dömdes hästen ut och fick avlivas. I samband med obduktionen kunde det konstateras att hästen hade sjukdomen kissing spines, vilken innebär att tornutskotten på ryggkotorna är överlappande.
   Köparen lämnade då in en stämningsansökan mot köparen och yrkade skadestånd i enlighet med konsumentköplagen. Säljaren invände då att konsumentköplagen inte var tillämplig på köpet då han ej var en näringsidkare när hästen såldes. Säljaren uppgav att han tidigare under året hade sålt sin gård och att han vid överlåtelsen av hästen inte längre ägnade sig åt någon verksamhet. Vidare hade han även avtalat med skattemyndigheten om att han inte längre skulle vara momsskyldig.
   Tingsrätten menade att även om säljaren upphört med sin verksamhet var han ändå skyldig att deklarera moms för hästförsäljningen eftersom man är momsskyldig hela året ut när man låter avregistrera sig. Därför var han att betrakta som näringsidkare enligt konsumentköplagen. För övrigt konstaterade tingsrätten att den som säljaren hade anlitat för att förmedla hästen hade förmedlat den i sin yrkesmässiga verksamhet, varför konsumentköplagen under alla omständigheter var tillämplig.
   Angående felet rådde det ingen oenighet om att hästen hade kissing spines redan vid köpet. Däremot menade säljaren att det faktum att hästen hade kissing spines inte var att betrakta som fel, eftersom detta inte hade något samband med några kliniska symtom vid leveransen eller därefter.
   Köparen lämnade utförlig redogörelse för vilka symptom hästen uppvisade redan fösta veckan efter köpet. Symptomen bestod av huvudskygghet, halsömhet, ovilja att bli riden samt ryktad och klappad, panik inför åsynen av en spruta, oförmåga att gå rakt fram och palpationsöm rygg. Säljaren påstod att det var köparens oprofessionella hantering av hästen som kan ha orsakat dessa symtom. En annan förklaring kan enligt säljaren vara hästens besvärliga lynne eller att den möjligen hade skadat sig i samband med träning eller transport.
   Genom bland annat ett utlåtande av en sakkunnig professor som åberopats av köparen, fann tingsrätten det visat att de massiva kliniska symptomen var att hänföra till kissing spines. Enligt tingsrätten var felet tveklöst av väsentlig betydelse för köparen varför köparen skall ha rätt att häva köpet och få skadestånd av säljaren. Tingsrätten förpliktade säljaren med tillämpning av konsumentköplagen att betala tillbaka köpeskillingen 85.000 kronor för hästen samt ytterligare ca 75.000 kronor i skadestånd.
   Säljaren överklagade domen till hovrätten som gjorde samma bedömning som tingsrätten i frågan om tillämplig lag och om hästen vid leveransen var felaktig.
   Tvisten visar ett det inte alltid är självklart vilken köprättslig lag som skall äga tillämpning vid en överlåtelse av häst. Det är därför viktigt att både säljare och köpare är tydliga i vilken egenskap de uppträder vid köp och försäljning.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se