HÄSTFRÅGOR
Kan domstol ändra ett tävlingsbeslut?

   Hej. I samband med en hopptävling ansåg jag mig orättvisst behandlad. Jag blev enligt min uppfattning felaktigt fråndömd den prissumma jag skulle ha fått. Kan jag gå till domstol och få beslutet ändrat?
Undrande
Peter Jansson

Svar: De regler som gäller för hästsportstävlingar av olika slag som anordnas runt i landet fastställs normalt av de arrangerande hästsportsföreningarna eller centrala förbund. Den som deltar i en tävling får anses på avtalsmässig grund ha accepterat att tävla i enlighet med de regler som anges för tävlingen. De bedömningar som görs av tävlingsdomare eller annan i enlighet med tävlingsreglera skall i regel respekteras. Besluten kan endast ändras av domstol i mycket speciella fall. Det hela kan belysas genom att jag refererar en tvist som slutade i Högsta domstolen:
   I ett konkret fall hade Svenska Travsportens Centralförbund (STC) beslutat om att fråndöma en ägare av en travhäst den prissumma som hästen sprungit in vid ett travlopp. Grunden för STC:s beslut var att travhästen vid ett efterföljande dopingprov hade befunnits vara dopad. Ägaren väckte då talan vid allmän domstol och yrkade att STC skulle förpliktas betala ut prissumman och gjorde gällande att STC:s beslut stred mot STC:s tävlingsreglemente. En viktig fråga som uppkom i målet var omfattningen av den materiella prövning som allmän domstol får göra när det gäller föreningsrättsliga beslut. STC hävdade att allmän domstol inte skulle vara behörig att materiellt pröva frågor som rör överträdelser av STC:s reglemente eftersom sådana frågor är en ren föreningsrättslig angelägenhet. En materiell prövning skulle innebära att allmän domstol skulle pröva om STC:s beslut överensstämmer med det reglemente som STC antagit. STC menade att idrottsföreningar och -förbund själva måste få avgöra reglerna för deltagande i idrottstävlingar och att det vore olämpligt om allmänna domstolar skulle kunna få pröva beslut som fattats på grundval av ett förbunds tävlingsreglemente.
   Tingsrätten ansåg att det inte var förenligt med föreningsrättsliga aspekter att en allmän domstol materiellt prövar varje beslut en förening fattar eller som har gått enskild medlem emot. En materiell prövning kan enligt tingsrätten endast komma ifråga om beslutet från föreningen varit mycket ingripande. Efter en tolkning av STC:s reglemente fann tingsrätten att STC:s beslut att fråndöma hästägaren prissumman varit korrekt. Hovrätten intog en annan ställning och ansåg inte att det omtvistade beslutet skulle bedömas utifrån föreningsrättsliga aspekter. Istället menade hovrätten att ägarens deltagande i travtävlingen skulle vara att jämföra med "ett vanligt kommersiellt avtal som kan bli föremål för allmän domstols prövning enligt gängse principer och i normal omfattning". Eftersom det enligt hovrätten inte var visat att ägaren brutit mot tävlingsreglementet skulle prissumman betalas ut.
   STC överklagande målet till Högsta domstolen. Högsta domstolen uttalade att den som deltar i en tävling och som enligt tävlingsreglerna är berättigad till ett pris, måste även ha en rätt att driva in priset på rättslig väg om en utbetalning inte sker. Vad som i detta fall skall bedömas enligt Högsta domstolen är därmed inte om talan kan bli föremål för domstolsprövning, utan under vilka förutsättningar en sådan talan kan vinna bifall. Här menar Högsta domstolen att den som deltar i en tävling är bunden på avtalsrättslig väg till de regler som ställts upp för tävlingen samt den ordning som gäller för hur reglerna skall tillämpas. Härigenom blir den som tävlar också bunden av den bedömning utifrån reglerna som görs av tävlingsfunktionärerna. Oavsiktliga felbedömningar under pågående tävling anser Högsta domstolen vara en del av villkoren för tävlingen. Sådana felbedömningar skall normalt inte utgöra tillräcklig grund för att de skall kunna åsidosättas vid en domstolsprövning.
   I förevarande fall var det emellertid fråga om en efterhandsbedömning. Högsta domstolen ansåg att även i sådana fall bör utgångspunkten vara att de bedömningar som gjorts av de enligt tävlingsreglerna behöriga organen i princip skall respekteras. STC:s bedömning borde därför vid en domstolsprövning endast åsidosättas om bedömningen i fråga "får anses stå i uppenbar strid mot tävlingsreglementet eller stadgad praxis eller om det annars föreligger särskilda skäl". Högsta domstolen ogillade därmed hästägarens talan om att få ut prissumman eftersom domstolen ansåg att det inte fanns tillräckliga förutsättningar att åsidosätta STC:s tolkning av tävlingsreglementet.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se