HÄSTFRÅGOR
Kostnadsavdrag för egna hästar

   Hej! Jag är yrkesverksam fotograf och skriver om hästar. Kan jag göra skatteavdrag för mina kostnader att ha en egen häst som jag behöver för fotografering?
Vänliga hälsningar från Jane

Svar: Enligt svensk skattelagstiftning finns en grundläggande princip om att samtliga kostnader som är nödvändiga för intäkternas förvärvande får dras av. Dock finns det ett stort antal kostnader som är undantagna huvudprincipen och därför inte är avdragsgilla. Det finns många hästägare som har lagt sitt hästägande i en näringsverksamhet och därigenom han göra avdrag i verksamheten för hästhållningen. Ibland uppkommer emellertid frågeställningar om hästägandet verkligen är nödvändigt för verksamheten på sätt att avdragsrätt föreligger, eller om ägandet inte istället skall vara att betrakta som privat hobbyverksamhet.
   Ett aktuellt fall belyser frågan:
   En författarrinna skrev ett antal instruktionsböcker under 90-talet om hästar och deras skötsel. Böckerna riktade sig till yngre läsare och var en form av bilderböcker. Bilderna hade författarinnan tagit själv.
   Under inkomstslaget näringsverksamhet yrkade hon avdrag i sin deklaration för kostnader hänförligt till skötsel av hästar, för stallhyra samt för resor mellan bostad och stallet. Skattemyndigheten underkände avdragen. Författarinnan överklagade skattemyndigheten beslut till länsrätten och yrkade avdrag i enlighet med vad hon tagit upp i sin deklaration. Hon motiverade sina avdrag med att det var nödvändigt att ha tillgång till egna hästar i författarverksamhet för att kunna skriva de aktuella böckerna. Böckerna framställdes genom att hon först samlade in arbetsmaterial såsom fotografier. Det skulle enligt henne inte vara möjligt att hyra in en häst för att vara objekt vid exempelvis en fotografering eftersom hennes egna hästar var särskilt tränade för att "stå bra" på bilder. Hon hade särskilt valt ut sina egna hästar för fotografering och hade vant och tränat hästarna till att stå stilla. Dessutom gjorde de sig mycket bra på bild. Hela idén med böckerna var att förena praktiska skötselråd med en fortlöpande handling. Hon har skrivit böcker om sina hästar från födsel till vuxen ålder. På så sätt har böckerna fått kontinuitet och en handling som har kunnat illustreras med autentiska bilder.
   Länsrätten uttalade att även om författarinnan skriver böcker om hästar och ridning, så kan inte hästhållning i sig utgöra en integrerad del i hennes i hennes författarverksamhet. Även om hästhållningen möjligtvis har kunnat ge författarinnan inspiration, kunskap och annat betydelsefullt material för att framställa böckerna, så får den ändå anses som en privat hobbyverksamhet menade länsrätten. Författarinnans skall därför enligt länsrättens avgörande inte ha rätt till avdrag för kostnader för hästhållning.
   Författarinnan överklagade till kammarrätten och stod fast vid sina yrkanden om avdrag. Kammarrätten bedömde att författarinnan hade gjort det troligt att hon var i behov av hästar för att producera sina bilderböcker i näringsverksamhet. Kammarrätten medgav henne därför rätt till avdrag för kostnader för hållning och skötsel av hästarna. Vidare ansåg kammarrätten att hon hade gjort det sannolikt att kostnaderna för resor varit nödvändiga i författarverksamheten. Hon medgavs därför avdrag även för dessa kostnader.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se