HÄSTFRÅGOR
Skyldighet att ha hästpass?

   Jag har blivit informerad om att hästägare i Sverige nu har en skyldighet att ha ett sk hästpass. Kan du närmare beskriva vad som gäller?
Undrande hästägare Anders Jonsson

Svar: Från den 1 mars 2002 skall alla svenska hästar inneha en identitetshandling i form av ett hästpass och tilldelas ett identitetsnummer som skall gälla under hästens hela livslängd. Bestämmelserna följer ett beslut av EU kommissionen (2000/68/EG) och innebär att samtliga länder inom EU kommer ha motsvarande bestämmelser. Tidigare gällde kravet om hästpass endast hästar som var registrerade exempelvis hos en rasförening. Hästpass krävs nu i första hand i tävlingssammanhang, vid ägarbyte, vid export och slakt samt för föl. Dock skall samtliga hästar inneha ett hästpass innan 2005 års utgång. Det är hästens ägare som har skyldighet att se till att hästen är försedd med ett hästpass.
   Hästpasset är en identitetshandling som är knuten till varje enskild häst. Passet skall innehålla information om hästägarens namn, hästens härstamning, ras och identitetsnummer. En hänvisning till identitetsnumret skall ske vid ändring av registreringsuppgifterna. Det livslånga identitetsnumret får emellertid aldrig ändras. Numret i fråga skall finnas på varje sida i passet. Vidare skall medicinska uppgifter i form av utförda vaccinationer, läkemedelsbehandlingar mm framgå av handlingen. I passet skall även finnas ett konturdiagram som skall styrka hästens identitet. Ett konturdiagram är en avbildning av hästen med angivande av dess särskilda kännetecken så som färg, tecken och virvlar. Ett sådant diagram skall ritas av en godkänd id-kontrollant.
   Hästpassen ges ut av register- och stambokförande föreningar som är godkända av Sveriges Jordbruksverk. Passen skall utfärdas i samband med att hästen registreras och skall ersätta de tidigare registreringsbevisen. Idag har vi ca 175 000 registrerade hästar i Sverige. De flesta av dessa hästar har fortfarande inget hästpass eller så uppfyller inte befintligt hästpass de nya kraven. Vidare finns det mellan 50 000 till 100 000 oregistrerade hästar. Arbetet med att utfärda hästpass kommer sålunda att bli omfattande.
   Hästpasset är förenat med en avgift som i viss mån kan skilja sig något mellan de olika föreningarna. De föreningar som i dag utfärdar hästpass tar ut en registreringsavgift som varierar mellan ungefär 200 och 1 000 kronor. Avgiften för hästpass gällande hästar med okänd härstamning och utan verifierad ras får emellertid kosta högst 400 kronor. Avgiften är en engångskostnad för hästens ägare eftersom passet är giltigt under resten av hästens liv.
   Kravet på hästpass gäller inte bara svenska hästar utan även utländska hästar som kommer till Sverige. Sådan häst kan ha ett utländskt registreringsbevis eller hästpass. Vid svensk registrering skall dessa handlingar ges in till registratorn tillsammans med importhandlingarna. Hästen erhåller därefter ett svenskt datahanteringsnummer och ett svenskt pass. Ibland kan det utländska passet istället kompletteras.
   Sveriges Jordbruksverk rekommenderar även märkning av hästen för att ytterligare säkerställa dess identitet. Detta kan ske antingen genom chip- eller frysmärkning.
   De nya reglerna om hästpass har vissa övergångsbestämmelser. Alla hästar födda före år 2002 skall vara försedda med hästpass vid ägarbyte, utförsel, export eller slakt. Senast före 2005 års utgång skall dock samtliga hästar i Sverige ha ett pass. Vidare föreligger skyldighet för hästägare att se till att föl födda från och med år 2002 har ett pass innan födelseåret är till ända. Om en hästägare inte uppfyller kravet på hästpass riskerar denna att få ett vitesföreläggande.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se