HÄSTFRÅGOR
Rätt att vägra lämna ut hästen?

   Jag arbetar som travtränare. En av de hästägare som har sin häst hos mig har under en längre tid låtit bli att betala de räkningar jag tillställt denne. Nu vill ägaren komma och hämta hästen. Kan jag vägra att lämna ut hästen till dess hästens ägare betalar sin skuld för uppstallning och träning som hänför sig till hästen?
Jan Olof

Svar:Ett viktigt medel som en fodervärd eller travtränare har för att säkra sig betalning är vad vi jurister brukar kalla retentionsrätt. I samband med avtal om uppställning och vård eller träning, ingår som ett moment i avtalet att fodervärden eller travtränaren skall ha hästen i hos sig. Skulle hästens ägare i ett sådant fall inte betala för det arbete och övriga tjänster som genomförs i samband omhändertagandet av hästen, har fodervärden eller travtränaren rätt att vägra att lämna tillbaka hästen innan han får betalt.
   Retentionsrätt kan sålunda betecknas som en rätt för en person som haft hand om annans egendom att som säkerhet och påtryckning vägra att lämna tillbaka egendomen - i detta fall hästen - innan han fått ersättning för sina kostnader. En väsentlig förutsättning för att det skall föreligga retentionsrätt är dock att det finns ett samband (konnexitet) mellan fordringen och den egendom som fordringsägaren vill hålla inne. Exempelvis äger travtränaren endast rätt att hålla kvar den av ägarens hästar som varit föremål för vården eller träningen fordran grundas på.
   Retentionsrätt anses i regel inte i sig vara förenat med en rätt att sälja den egendom som är föremål för rätten. Sådan rätt kan emellertid i vissa fall tillkomma fordringsägaren enligt lag eller genom avtal. Exempel på lagstiftning som ger fordringsägaren en försäljningsrätt är lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte hämtats. En tillämpning av lagen förutsätter dock att den som har tagit emot saken är näringsidkare.
   Frågan om retentionsrätt har prövats i några få domstolsavgörande. Ett sådant avgörande avser en travtränare hade arbetat som professionell sedan 1993. En ägare till ett antal travhästar lämnade hästarna till tränaren för uppstallning och träning. Viss tid därefter överlät ägaren hästarna till ett bolag. Bolaget meddelade travtränaren att det ville flytta hästarna till en annan travtränare. Travtränaren invände då att han inte avsåg att lämna ut hästarna innan han fick betalt för sin utestående fordran med anledning av uppstallnings- och tränaruppdraget. Bolaget ansökte då om handräckning vid kronofogdemyndigheten för att få ut hästarna. Sedan travtränaren hade bestritt ansökan gick ärendet vidare till tingsrätten. Den fordran han då gjorde gällande var då uppe i över 100 000 kronor och tränaren hävdade att oavsett om hästarna överlåtits till bolaget hade han rätt att vägra lämna ut dem så länge hans fordran för uppstallnings- och träningsuppdraget inte blivit betald. Bolaget å sin sida gjorde gällande att travtränaren förlorat en eventuell retentionsrätt. Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg att tränaren hade en retentionsrätt på grund av sitt uppdrag. Domstolarna ansåg inte att retentionsrätten hade påverkas av att hästarna hade överlåtits till bolaget under den tid uppdraget hade pågått även om tränaren underrättats om överlåtelsen. Inte heller hade han förlorat denna rätt på grund av passivitet. Travtränaren hade därför rätt att vägra att lämna ut hästarna till bolaget innan han fått betalt för sin fordran.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se