HÄSTFRÅGOR
Skyldighet att reklamera fel

Hej advokaten!
   Jag sålde min häst under hösten 2001. Cirka fyra månader efter köpet blev jag kontaktade av köparens jurist som hävdade att hästen vid tidpunkten för köpet varit behäftad med väsentligt fel. De vill nu häva köpet. Jag finner det märkligt att köparen inte meddelat mig om felet tidigare. Jag har hört talas om att en köpare skall ha något som kallas för reklamationsskyldighet. Vad innebär denna skyldighet egentligen?
Hälsningar Göran

Svar:I min yrkesutövning som advokat kommer jag ofta i kontakt med hästägare som är missnöjda med ett hästköp efter att de upptäckt fel på hästen. Det är i dessa sammanhang inte ovanligt att köparen ej har fullgjort vad vi jurister benämner som köparens reklamationsplikt. Nedan skall jag redovisa vad som i huvudsak innefattas i denna plikt.
   Syftet med bestämmelserna om reklamation av fel är i första hand att genom ett meddelande till säljaren göra det möjligt för denne att utföra skadebegränsande åtgärder. En säljare som får ett meddelande från köparen om att det föreligger fel på hästen kan på så sätt omgående vidta åtgärder för att avhjälpa felet. Om han istället erhåller meddelandet för sent kan möjligheterna till ett avhjälpande påverkas negativt så att felet enbart kan avhjälpas till större kostnad eller inte alls.
   En köpare får enligt köplagens bestämmelser inte åberopa att hästen är felaktig om han inte lämnar meddelande till säljaren om felet (reklamation) inom skälig tid. Med uttrycket "inom skälig tid" avses att ge köparen ett visst rådrum för att kunna överväga situationen. Vad som är en skälig tid får dock avgöras från fall till fall. Exempelvis ställs strängare krav på en näringsidkare än en privatperson när det gäller att reklamera snabbt. När köparen är en näringsidkare finns det nästan inte något utrymme för att ta hänsyn till personliga svårigheter så som sjukdom mm, utan reklamation skall i regel ske omgående. Även den speciella situationen kan motivera omgående reklamation - t ex om hästen utsätts för risk att lida eller kraftigt gå ned i värde om felet inte åtgärdas omedelbart.
   Tidsfristen inom skälig tid börjar räknas från det att köparen upptäcker felet eller när han borde ha märkt detsamma. Den tidpunkt då köparen "borde ha märkt" felet följer oftast av köparens undersökningsplikt efter köpet. Köparen har att, så snart omständigheterna medger det, undersöka hästen efter att den avlämnats. Undersökningen skall ske enligt god affärssed. Omfattningen av den undersökning som bör vidtas får bland annat bedömas mot bakgrund av köparens förutsättningar. Kraven på en köpare som har särskild kunskap och erfarenhet om hästar blir strängare än de som kan ställas på en novis inom området.
   I köplagen finns en yttersta frist inom vilken reklamation måste ske. Har mer än två år passerat efter det att köparen tagit emot hästen är hans möjlighet att åberopa fel preskriberad och innebär att köparen inte längre kan åberopa fel i köpet. Huvudmotiveringen till den regeln är att säljaren inte skall behöva ansvara hur länge som helst för vad som sålts.
   En reklamation kan vara muntlig eller skriftlig. Det är dock att rekommendera att man omgående följer upp och bekräftar en muntlig reklamation med en skriftlig för att förebygga invändningar från säljaren att reklamation inte har framställts på ett korrekt sätt eller överhuvudtaget.
   Det är inte tillräckligt att köparen i allmänna ordalag ger till känna att han är missnöjd med en häst. Det måste klart framgå att det är "fel" han vill göra gällande. Det krävs naturligtvis ingen medicinsk eller liknande redogörelse för felet, utan det är tillräckligt att köparen beskriver hur felet yttrar sig. Detta kan exempelvis ske genom en uppgift om att hästen haltar eller att den kastar av ryttaren. Skälet till kravet på viss precision är främst säljarens befogade intresse av att få närmare kunskap om de åtgärder som kan komma att bli aktuella för att undersöka felet och eventuellt få det åtgärdat.
   Av reklamationsbestämmelserna i köplagen följer också att köparen måste reklamera varje fel för sig. Det räcker alltså inte med att han reklamerar ett fel för att bevara rätten att senare göra felpåföljder gällande avseende andra fel. Köparen behöver dock inte vid reklamationstillfället precisera den eller de påföljder som han vill göra gällande.
   Rättsföljden av att säljaren inte fullgjort sin reklamationsplikt är att köparen förlorar rätten att överhuvudtaget göra gällande felet på hästen gentemot säljaren. Detta innebär inte bara att köparen förlorar rätten att framföra egna anspråk mot säljaren i anledning av felet. Köparen kan inte heller åberopa felet som grund för att inte betala köpeskillingen för hästen.
   Det är i sin tur viktigt för en säljare att genast göra klart för köparen om han anser att köparen reklamerat för sent. Det händer ibland att en köpare reklamerar för sent och säljaren efter att ha mottagit reklamationen ger sig in i förhandlingar med köparen om det påstådda felet utan att anmärka något om att reklamationen skett för sent. Om säljaren därvid med sitt uppträdande ger köparen anledning att tro att han har avstått från att göra gällande en invändning om för sen reklamation, kan säljarens rätt till en sådan invändning gå förlorad.
   Slutligen måste påpekas att köparens reklamation av fel går på säljarens risk. Det innebär att det är säljaren som står risken för att reklamationen försenas, förvanskas eller inte alls kommer fram till säljaren. En förutsättning för detta är emellertid att köparen kan visa att meddelandet har avsänts på ett "ändamålsenligt" sätt. Häri ligger bland annat att reklamationen skall ha avsänts inom sådan tid att meddelandet under normala förhållanden kommer till säljaren inom den tid reklamation skall ske.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se