HÄSTFRÅGOR
Hästen skadades hos fodervärden

   Jag har haft min häst hos en fodervärd som var innehavare av ett större stall. Vissa av boxarna i stallet var i dåligt skick och föremål för renovering. Bland annat var boxdörrarna bristfälliga och de saknade ordentlig låsanordning. Under pågående reparation ställde fodervärden upp min häst i en av de bristfälliga boxarna. Jag hade tidigare motsatt mig detta vid flera tillfällen. Vid reparationsarbetet kom hästen åt boxdörren som öppnades. Hästen skenade ut i stallgången och skadade sig allvarligt på byggmaterialet. Vilket ansvar har fodervärden?
Åsa
Svar:Fodervärden har ansvar för skada som uppkommer på hästen genom hans vårdslöshet. Om skadan inträffar till följd av en ren olyckshändelse, har han dock som regel inget ansvar. I mål om ersättning för sakskada åligger det i regel den skadelidande att visa att motparten har vållat skadan genom oaktsamhet. Vid förvaring och vissa andra avtalstyper gäller emellertid som princip ett skärpt ansvar för den som enligt avtal har hand om annans egendom. Här föreligger ett sk presumtionsansvar, vilket innebär att den som har hand om egendomen, hästen, måste ersätta skada på densamma om han inte kan visa att skadan inträffat utan hans oaktsamhet. Här tillämpas sålunda en omvänd bevisbörda. Orsaken till detta skärpta ansvar ligger bl a i att den som har hand om egendomen lättare än den skadelidande kan säkra bevisning om hur skadan har gått till.
   I detta fall synes fodervärden förvarat hästen på ett sätt som inte är betryggande. Vidare har det skett i strid med dina instruktioner. Det har förelegat risk för att hästen har kunnat komma till skada då boxarna varit bristfälliga och byggnadsarbeten pågick i stallet. En sannolik skada i sammanhanget skulle kunna bli stor och det hade varit enkelt för stallägaren att undvika skadan. Skadeståndsgrundande försummelse torde därför ligga fodervärden till last. Vid presumtionsansvar blir han skadeståndsskyldig om han inte förmår visa att skadan ej orsakats av försummelse från hans sida.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se