HÄSTFRÅGOR
Köparen medverkar inte till köpet
   Jag är innehavare av ett stuteri. För en tid sedan sålde jag en av mina hästar. Köpet avtalades muntligen. Köparen meddelade att han avsåg att använda hästen professionellt inom travsporten. Några dagar innan köparen skulle hämta hästen ringde han och informerade om att han ville avvakta med avhämtningen. Istället bad han om att få betala en handpenning och sa att han skulle hämta "sin" häst vid ett senare tillfälle. Någon handpenning har han ännu inte betalat, trots att han uppgav att så skulle ske senast inom en vecka. Jag har också flera gånger uppmanat honom att han nu måste hämta och betala för hästen. Detta har dock inte medfört någon handling från köparen sida. Vad skall jag göra? Kan jag tvinga köparen att köpa hästen? Har jag rätt till skadestånd?
Hälsningar Jacob
Svar: Köpeavtalet är bindande och säljaren har rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Köpeavtalet innebär för köparen - förutom att han skall betala - bl a att han har en förpliktelse att medverka till köpet på så sätt att det går att genomföra. Häri ingår att hämta och att emot hästen. Han kan inte förhindra säljarens rätt att få betalning genom att inte medverka till köpet så att hästen inte kan avlämnas. Fullgör köparen inte sina förpliktelser kan säljaren kräva skadestånd och kan också under vissa förutsättningar häva köpet. Det kan påpekas att om säljaren inte hämtar köpegodset i tid skall säljaren vidta skäliga åtgärder för vård av hästen. För att vårdplikten skall inträda krävs emellertid att säljaren har hästen i sin besittning eller annars kan ta hand om den. Säljaren har rätt till ersättning från köparen för vården. Den vårdpliktige parten har under vissa förhållanden även rätt att sälja hästen för motpartens räkning. Ett sådant förhållande är när vården inte kan fortsätta utan väsentlig kostnad eller olägenhet. Ett annat fall där försäljningsrätt föreligger är när motparten dröjer oskäligt länge med att ta hand om varan.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se